Projektová činnost

 

V rámci projektování dopravních staveb (novostavby, rekonstrukce, opravy a úpravy včetně souvisejících činností) zpracováváme projekty pro:

 • silnice I. třídy

 • silnice II. třídy , III.třídy

 • místní a účelové komunikace

 • zpevněné plochy - náměstí, apod.

 • řešení křižovatek, autobusových zastávek, navrhování sjezdů

 • odstavné a parkovací plochy

 • obytné a pěší zóny

 • cyklistická doprava - cyklostezky

 • komunikace pro pěší - chodníky, přechody

 • dopravní značení - dopravní značky, dopravní zrcadla, řešení objízdných tras

 • opatření na zklidnění dopravy - zpomalovací prahy, apod.

 • dětská hřiště

 • revitalizace sídlišť

 • pasport místních komunikací 

 • pasport dopravního značení

 • zemní práce, terénní úpravy