Projektování komunikací

 

Vrámci projektové činnosti se zabýváme zpracováním dokumentace v oboru dopravních staveb (novostaveb i rekonstrukcí), navrhujeme také řešení technické a dopravní infrastruktury pro obytnou zástavbu a průmyslové zóny.

Zpracováváme projekty pro tyto komunikace a oblasti:

 • silnice I. třídy

 • silnice II. třídy , III.třídy

 • místní a účelové komunikace

 • zpevněné plochy - náměstí

 • řešení křižovatek, autobusových zastávek, navrhování sjezdů

 • odstavné a parkovací plochy

 • obytné a pěší zóny

 • cyklistická doprava - cyklostezky

 • komunikace pro pěší - chodníky, přechody, stezky pro chodce

 • dopravní značení - dopravní značky, dopravní zrcadla, řešení objízdných tras

 • opatření na zklidnění dopravy - zpomalovací prahy

 • dětská hřiště

 • revitalizace sídlišť

 • pasport místních komunikací

 • pasport dopravního značení
 • zemní práce, terénní úpravy